DE KOM, stadstheater en kunstencentrum bruist van de activiteiten. Het is de aangewezen plek in Nieuwegein voor iedereen die kunst en cultuur wil beleven en beoefenen. DE KOM is een ‘state of the art’ theater met twee theaterzalen, een theatercafé, muziekstudio’s en lesruimtes. Per seizoen vinden er ruim 200 voorstellingen en tal van andere activiteiten plaats. Het kunstencentrum van DE KOM biedt cursussen en faciliteiten aan op het gebied van beeldende kunst, toneel, dans, musical en muziek. Daarnaast worden er in samenwerking met diverse partners, waaronder het primair en voortgezet onderwijs, een groot aantal kunst- en cultuurprojecten verzorgd. DE KOM is een aantrekkelijke en inspirerende ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers van Nieuwegein en is er voor iedereen die actief of receptief kennis wil maken met kunst en cultuur, zowel binnen ons eigen gebouw als op diverse locaties in de stad. DE KOM wil zoveel mogelijk mensen kunst laten ervaren, beoefenen en waarderen en bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijk talent.

DE KOM heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een cultuurhuis van en voor alle Nieuwegeiners en levert een belangrijke, positieve bijdrage aan het maatschappelijk welzijn in Nieuwegein en omstreken. De organisatie zet in op een publiek dat een afspiegeling vormt van de inwoners van de regio en biedt naast de programmering ook producties van Nieuwegeinse bodem. Door de coronapandemie en de energiecrisis, met bijbehorende maatregelen, heeft DE KOM, net als alle collega-instellingen in de sector, de afgelopen jaren voor flinke uitdagingen gestaan. DE KOM is in staat geweest deze uitdagingen het hoofd te bieden en is, mede dankzij de steun van de gemeente Nieuwegein, financieel gezond.

Wegens het aflopen van de statutaire termijn van de huidige voorzitter, is DE KOM per 1 juli 2023 op zoek naar een:

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT


De raad van toezicht van DE KOM laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De raad van toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. De raad van toezicht adviseert de directeur-bestuurder en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend. Het volgende vaste aantal onderwerpen behoort in elk geval tot het toezicht: strategie, realisatie van doelstellingen, financieel beleid en risicobeheer. De raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur. De raad van toezicht vergadert zes keer per jaar. Leden van de raad van toezicht worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen DE KOM op adequate wijze te controleren. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

TAKEN VAN DE VOORZITTER

 • Is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder;
 • Zorgt voor de juiste informatievoorziening, voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht;
 • Initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder;
 • Ziet erop toe dat de contacten tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder naar behoren verlopen;
 • Heeft een actieve rol in het informeren van de stakeholders.

PROFIEL VAN DE VOORZITTER

 • Heeft sterke affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling;
 • Heeft een binding met (regio) Nieuwegein en kan de maatschappelijke positie binnen de regio van de instelling benadrukken;
 • Kan een sparringpartner zijn voor de directeur-bestuurder;
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring als toezichthouder;
 • Heeft representatieve en communicatieve vaardigheden, is open en transparant;
 • Heeft een natuurlijk overwicht binnen en buiten de organisatie, kan zorgen voor een goede teamspirit en open dialoog;
 • Is niet nadrukkelijk het boegbeeld van de instelling, maar heeft netwerkende capaciteiten en brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • Is onafhankelijk, kritisch, diplomatiek en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Is beschikbaar voor (gemiddeld) maximaal 100 uur per jaar.

INTERESSE?
De leden en de voorzitter van de raad van toezicht van DE KOM vervullen hun rol onbezoldigd. Belangstellenden nodigen wij uit zich met CV te melden bij DE KOM via dietie@dekom.nl. Reageren kan tot 1 maart 2023. Voor meer informatie kunt u bellen met Dietie Strunk via 030-605 5797.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.