VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT

expertisegebieden: Culturele sector, Marketing, PR & Communicatie, HRM en organisatieontwikkeling

De organisatie
DE KOM, stadstheater en kunstencentrum, is dé culturele ontmoetingsplek voor Nieuwegein. Bezoekers komen van heinde en verre naar DE KOM. Zelf gaan de medewerkers actief naar wijken en scholen om kunst en cultuur naar mensen toe te brengen. DE KOM is een (mobiel) huis van verbeelding waar iedereen zich thuis mag voelen en kan ontdekken en groeien.

DE KOM streeft ernaar om alle praktische, sociaal-maatschappelijke en emotionele drempels weg te nemen. Met alles wat ze in huis hebben, alle kennis, alle inspiratie en alle bevlogenheid, maken ze meer mogelijk voor meer mensen.

DE KOM, daar wil je bij horen. Als theaterbezoeker, cursist, artiest, gast, samenwerkingspartner, werknemer, ondernemer of toevallige voorbijganger. En het mooie is: iedereen mag en kan erbij horen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je bent welkom om kunst en cultuur te beleven, beoefenen en waarderen. DE KOM is van iedereen, voor iedereen en biedt plek aan ieders beleving.

Missie
Wij verleiden mensen tot het ontwikkelen van hun talenten en het opdoen van cultureel bijzondere ervaringen, die sterk bijdragen aan hun gevoel van welbevinden en verruiming van hun sociale en intellectuele vaardigheden. Wij zorgen ervoor dat alle inwoners van ons verzorgingsgebied kunnen en willen participeren in onze activiteiten. 

Raad van toezicht
De raad van toezicht van DE KOM laat zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De raad van toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. De raad van toezicht adviseert de directeur-bestuurder en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend. Het volgende vaste aantal onderwerpen behoort in ieder geval tot het toezicht: strategie, realisatie van doelstellingen, (financieel)  beleid en risicobeheer. De raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. 

De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur. De raad vergadert zes keer per jaar. Daarnaast nemen leden deel aan specifieke commissies die apart bijeenkomen. Leden van de raad worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen DE KOM op adequate wijze te adviseren en als sparringpartner op te treden. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Gezien de bijzondere situatie dat gelijktijdig meerdere leden worden benoemd kunnen ten aanzien van het rooster van aftreden afwijkende afspraken gemaakt worden.

De leden en de voorzitter van de raad van toezicht van DE KOM vervullen hun rol onbezoldigd.

Algemene criteria
Bij de samenstelling van de raad worden de navolgende criteria in acht genomen:

De raad moet de aan haar krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving toegekende taken verantwoord kunnen vervullen. De raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van haar individuele leden.

De volgende expertises moeten goed zijn vertegenwoordigd:

 • Politieke en bestuurlijke, toezichthoudende ervaring
 • Financiën en bedrijfskunde
 • Kennis van en ervaring in de culturele sector, bij voorkeur van kunsteducatie, communicatie, marketing, fondsenwerving, P&O
 • Commercieel ondernemerschap
 • Netwerken in relevante regio’s


Functiecriteria

 • Ondersteunt de missie van DE KOM
 • Heeft bewezen bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring binnen de culturele sector en/of complexe omgevingen.
 • Heeft kennis van de Governance Code Cultuur en ondersteunt deze, en kent de ontwikkelingen op het terrein van toezichthouden.
 • Beschikt over een academisch denk- en werkniveau.
 • Beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten.
 • Kan denken en werken op strategisch niveau en kan vanuit de rol van toezichthouder ontwikkelingen analyseren, adviseren en optreden als sparringpartner.
 • Is integer en maatschappelijk betrokken.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan zowel feedback geven als ontvangen waarbij het belang van de stichting altijd leidend is.
 • Beschikt over voldoende tijd om deze taak goed uit te voeren en in voorkomende gevallen beschikbaar te zijn.
 • Heeft geen tegenstrijdige belangen met de Stichting DE KOM


DE KOM ziet diversiteit graag weerspiegeld in haar programma’s, publiek en in de organisatie. Dus ook in de raad van toezicht. Reacties van belangstellenden met een cultureel-diverse achtergrond worden dan ook aangemoedigd.

SPECIFIEKE EXPERTISES

Culturele sector
Een lid van de raad van toezicht met Culturele sector in de portefeuille voldoet aanvullend op bovenstaande criteria aan het volgende:

Heeft bewezen kennis en ervaring binnen het domein van de culturele sector en bij voorkeur op het terrein van kunsteducatie. Heeft brede culturele belangstelling en is op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Deze persoon heeft daarnaast een relevant netwerk in de sector. Maakt deel uit van de commissie 'Inhoud en Kwaliteit'.

HRM & organisatie
Een lid van de raad van toezicht met HRM & Organisatie in de portefeuille voldoet aanvullend op bovenstaande algemene criteria aan het volgende:

Heeft bewezen kennis en ervaring binnen het domein van human resources beleid en organisatieontwikkeling. Is op de hoogte van de ontwikkelingen op deze terreinen en volgt die op de voet. Deze persoon heeft daarnaast een relevant netwerk in deze sectoren. Maakt deel uit van de commissie 'Organisatie'.

Communicatie, Marketing en Fondsenwerving
Een lid van de raad van toezicht met Communicatie, Marketing en Fondsenwerving in de portefeuille voldoet aanvullend op de algemene criteria aan het volgende:

Heeft bewezen kennis en ervaring binnen het domein van communicatie, marketing en fondsenwerving. Is op de hoogte van de ontwikkelingen op deze terreinen en volgt die op de voet. Deze persoon heeft daarnaast een relevant netwerk in deze sectoren. Maakt deel uit van de commissie 'Inhoud en kwaliteit'.

Procedure
De werving wordt begeleid door Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met mevrouw P. Maitland. In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksrondes bij de opdrachtgever vinden op 11 en 12 maart 2020 (tussen 10.00 en 15.00 uur) plaats.

Geïnteresseerd? (M/V)
Stuur uw motivatie en cv voor 25 februari a.s. naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 06-28775336.

Cookies
Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website makkelijk en persoonlijk te maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje onthouden, herkennen we u bij een volgend bezoek en kunnen we de website verbeteren door via Google Analytics het bezoekgedrag te analyseren.
meer over cookies